วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551

โปรแกรมบัญชี ออโต้ไฟล์ท มีประโยชน์อยางไร

ประโยชน์ของการใช้โปรแกรมบัญชี AutoFlight
1. สะดวก ประหยัดต้นทุนในการ บริหารงานข้อมูล เพื่อการบริหารองกรณ์
-เพราะ โปรแกรมบัญชี ออโต้ไฟล์ท เป็นระบบบัญชีที่ทำงานได้ทั้งแบบ Front Office และแบบ Back Office ซึ่งถูกใจทั้งพนักงานทั่วไปและ นักบัญชี เพราะสามารถทำงาน ผ่านใบสำคัญ ลงบัญชี เพียงบันทึก Voucher และ Source Document ก็สามารถ พิมพ์ รายงานเอกสาร ทางด้านบัญชี และภาษีอากรได้ครบและถูกต้อง
-ผู้ใช้ สามารถออกแบบรายงาน งบการเงินได้ง่าย ๆ และทำการ Export เป็นรูป แบบ ของ Lotus, Excel ฯลฯ เชื่อมโยงกับ Front Office เพื่อความสะดวก ในเรื่องของ เอกสาร ลดความ ซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล

2. ช่วยองกรณ์ ประหยัด เพราะซอฟท์แวร์ตุณภาพสูง ราคาถูก
- มีความสามารถพิเศษที่ไม่มีซอฟท์แวร์ ทั้งในและ นอกประเทศ เทียบได้ คือการรองรับ ภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เช่นใน ธุรกิจ Trading & Service มีภาษีไม่ถึงกำหนด สำหรับงานบริการ, ภาษี มูลค่าเพิ่ม สามารถแก้ไขอัตราภาษีได้เอง, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีซื้อ เฉลี่ย, ภาษีขอ คืนได้, ภาษีขอคืนไม่ได้ 3. ใช้งานง่าย
-ไม่จำเป็นต้อง มีความรู้ เรื่องฐานข้อมูล, Datatype Field, Table ก็ใช้งานได้
-สามารถออกแบบฟอร์ม ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร เช่นใบสั่งขาย, ใบส่งของ/ ใบกำกับ ภาษี, ใบสั่งซื้อ สามารถออกแบบให้ตรงกับเอกสารที่มีอยู่ (Pre-printed Form)หรือให้พิมพ์ ลงกระดาษเปล่าขนาดต่างๆ ได้เครื่องมือในการออก แบบ
-มีลักษณะ User Friendly (Drag and Drop) สามารถดึงรูปภาพ Logo หรือลาย เซ็นจากดิสก์ ได้ รองรับการบันทึกรายการแบบ One to One, One to Many และ Many to Many ซึ่งยากจะหาซอฟท์แวร์ตัวใดมาเทียบ

4. ยืดหยุน เนื่องจากระบบมีคุณสมบัติ
-online transaction system ทำงานได้ทั้งแบบ real time และ Batch ยืดหยุ่นกับงาน เช่น มีความสามารถในการใช้งานในหลายภาษา หลายสกุลตรา เป็นต้น
-เหนือชั้นกว่าในการบันทึก รายการในลักษณะ Online รายการค่าใช้ จ่ายประจำเช่น ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ที่มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 1 ใบในการบันทึกบัญชีเพียง 1 รายการ เช่น ในกรณีที่โทรศัพท์ มีหลายเบอร์ มีภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้ง แบบ 3% และ 5% ในบัญชี เดียวกัน Speed Entry เมนูแสดงรายการเอกสาร หลายชนิด ในหน้าจอ เดียวทั้ง บิลซื้อ บิลขาย ใบเสร็จรับเงินหรือเช็ค
-Speed Entry มีเมนูช่วยให้สามารถบันทึกเอกสารพร้อมๆ กันหลายชนิดทั้งบิลซื้อ บิลขาย ใบเสร็จรับเงิน หรือเช็คได้ภายในหน้าจอเดียว พร้อมทั้งสร้าง Voucher ให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องเสียเวลาบันทึกทีละใบอีกต่อไป และสามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที เหมาะสำหรับสำนักงานบัญชี หรือองค์กรทีมีปริมาณเอกสารเกิดขึ้นจำนวนมาก
-Online Update and Online Correction บันทึกข้อมูลลักษณะ Link เชื่อมโยงกันอัตโนมัติและสามรถเพิ่ม/แก้ไขรายละเอียดของฐานข้อมูล เกือบทุกชนิดได้ทันที
-Unlimited Account Periods
สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนปีละเอียดถึงระดับขึ้น และไม่จำเป็นต้องปิดงวด หรือตัดตอนข้อมูล จึงทำให้ไม่ต้อง ทิ้งข้อมูลที่มีค่าขององค์กรไป และสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการบริหารได้ทุกช่วงเวลา
-Export Files (Option) สามารถ Export รายงานทุกประเภท เป็นรูปแบบ Files ต่างๆ ทั้งแบบ DBF, Text, Excel, Lotus หรือ HTML Fomat ในเอกสารที่สำคัญทุกเอกสารจึงทำให้สามารถส่งต่อรายงานต่างๆ ให้กับโปรแกรมอื่นในรูปแบบ Paperless ช่วยให้ Users สามารถบริหารข้อมูลจากโปรแกรม FORMULA SUPER GL

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูล
เพราะระบบช่วยรวมข้อมูลและ information ต่างๆ เข้า มาที่จุดเดียว และใช้งานร่วมกัน โดยใช้ integrated database จึงช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

5. เป็น Application Accounting software มีความสามารถสูง รองรับครบทุกระบบและสามาถเชื่อมต่อกับระบบงานอื่น เพื่อรองรับการเติบโตขององค์ กรณ์ได้อย่างง่าดาย

6. เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ เนื่องจากงานเอกสารที่น้อยลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลาการลดลง จึงส่งผลต่อกำไรกิจการ

7. ปลอดภัยสูง ด้วยระบบ Security Password สามารถปรับเปลี่ยนรหัสความปลอดภัยได้ด้วย ตัวคุณเอง

ไม่มีความคิดเห็น: